VELUWERIJCK NR 12

For rent luxury holiday cottage, Ermelo (Veluwe)

Algemene voorwaarden

 

Inleiding

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Veluwerijck 12: degene die de recreatiewoning aanbiedt.

b. Hoofdhuurder: de wederpartij van Veluwerijck 12, zijnde degene te wiens behoeve de huur is bedongen en derhalve degene, die de recreatiewoning huurt. Veluwerijck 12 (hierna te noemen V12) verhuurt de woning uitsluitend voor recreatieve doeleinden.

 

Artikel 1: Totstandkoming huurovereenkomst

1.1 De huurovereenkomst komt tot stand doordat de hoofdhuurder het aanbod van V12 aanvaardt. Aanvaarding kan zowel telefonisch, per e-mail als schriftelijk geschieden. Iedere aanvaarding wordt bevestigd door V12 door middel van een boekingsbevestiging.

De hoofdhuurder dient zijn persoonlijke gegevens die vermeld staan op de boekingsbevestiging altijd goed te controleren.

1.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een huurovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

1.3 Na de reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, per mail naar u toegezonden.

Uw (aan)-betaling is tevens uw reserveringsopdracht.

 

Artikel 2: Prijzen

2.1 De huurprijzen zijn INCLUSIEF boekingskosten en de bijkomende servicekosten zoals die van energie, linnengoed, BTW en toeristenbelasting.

2.2 Als het huis schoongemaakt wordt opgeleverd aan het einde van de verhuurperiode, dan worden de schoonmaakkosten van 40 euro niet berekend.

2.3 Bij kortingen of speciale aanbiedingen, komt de 55+ korting te vervallen. Er kan slechts sprake zijn van 1 korting. De verhuurder houdt de meest gunstige korting aan voor de huurder.

 

Artikel 3: Annulerings- en schadeverzekering

U bent verplicht elders een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten, wilt u een huurovereenkomst met V12 aangaan. De doorlopende annulerings- en/of reisverzekering is tevens geldig voor vakanties in Nederland.   Ook een persoonlijke WA verzekering met dekking voor huisdieren is verplicht.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 De huursom moet uiterlijk 3 weken voor de dag van aanvang worden voldaan.

4.2 Indien de huurovereenkomst binnen 1 maand voor de dag van aanvang tot stand komt, moet de gehele huursom worden voldaan binnen 7 dagen na de totstandkoming.

4.3 Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd waarna voor de hoofdhuurder de annuleringsregels gelden.

 

Artikel 5: Maximaal aantal personen

5.1 Maximaal 4 personen mogen in het vakantiehuis overnachten. Dat aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de recreatiewoning zonder aanspraak op restitutie van de huursom geweigerd.

Meenemen van huisdieren altijd in overleg.

 

Artikel 6: Aankomst- en vertrektijden

6.1 De aankomsttijd in het verblijf wordt in overleg met u afgesproken en is in principe zoals op de website vermeld (incheck 21.00 uur op vrijdag of zondag / uitcheck voor 16.00 uur op de vrijdagen of zandagen). Bij aankomst afwijkend van het overeengekomen tijdstip alleen in overleg door beide partijen. U dient hiervoor een telefonische afspraak te maken met V12. Indien de huurder niet aanwezig is op de afgesproken tijd, kan V12 niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen. Bij aankomst wordt u opgevangen door V12.

6.2 Het huis dient schoon en in ordelijke staat te worden opgeleverd. Op- en aanmerkingen en geconstateerde beschadigingen dient u binnen 24 uur aan V12 kenbaar te maken.

6.3 Het tijdstip van vertrek is ook zoals op de website vermeld of evt. in overleg met de huurder.  V12 zal (tenzij anders overeengekomen) bij u aanwezig zijn voor een inspectie en het in ontvangst nemen van de sleutel.  Ook V12 zal door haar geconstateerde beschadigingen binnen 24 uur aan u melden en u aansprakelijk stellen.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de huurder / Zorg voor huis en omgeving - beschadiging – eindschoonmaak – aansprakelijkheid

7.1 De gehuurde recreatiewoning dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust en omgeving. Indien de huurder zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan hem/haar de verdere toegang tot de recreatiewoning worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.  

7.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde huis en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan V12 te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien direct beroep doen op de door hem/haar afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na uw vertrek geconstateerd wordt.

7.3 Eindschoonmaak. De recreatiewoning dient bij uw vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Meubilair welke verplaatst zijn, dienen weer op hun eigen plaats teruggezet te worden. Serviesgoed met toebehoren dienen opgeruimd te zijn. V12 heeft het recht schoonmaakkosten te berekenen indien het huis in vervuilde staat is afgeleverd.

7.4 Linnengoed is (gelimiteerd tot 1 set per persoon) aanwezig in de vorm van dekbedhoezen, hoeslakens, slopen, hand- en theedoeken.  Ongelimiteerd gebruik zal worden doorberekend in een naheffing.

7.5 Wettelijke aansprakelijkheid. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren.

7.6 Het is verboden in huis te roken: indien tóch geconstateerd wordt door de eigenaar dat er binnen gerookt is, zullen de hierdoor ontstane extra schoonmaakkosten worden verhaald op de huurder.

 

Artikel 8: Wijzigingen door de huurder

8.1 Tot 28 dagen voor de dag van aanvang kan de huurder om wijzigingen in de huurovereenkomst verzoeken, welke voor zover mogelijk zal worden aangebracht.

8.2 De wijzigingskosten bedragen 15 euro per wijziging.

8.3 Vanaf 28 dagen voor de dag van aanvang is wijzigen niet meer mogelijk.

 

 

Artikel 9: Annulering door de huurder

9.1 Bij annulering is de hoofdhuurder de volgende bedragen verschuldigd:

- bij annulering vanaf de dag van reservering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van het huurbedrag.

- bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van aankomst: 60% van het huurbedrag

- bij annulering  vanaf de 28e dag tot aan de dag van aankomst 90% van het huurbedrag.

- bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag.

9.2 Een huurder die is verhinderd en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon voorstellen om zijn plaats in te nemen op de volgende voorwaarden:

- de andere huurder voldoet aan alle in de huurovereenkomst verbonden voorwaarden.

- het verzoek kan tot uiterlijk 7 dagen voor de dag van aankomst worden ingediend.

- dat van de andere huurder een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennis genomen van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden en deze aanvaardt.

9.3 De wijzigingskosten bedragen 50 euro.

 

 

Artikel 10: Annuleringen door V12

10.1 V12 is altijd gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van een eventueel reeds betaald gedeelte van de reissom.

10.2 V12 heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enz.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van V12

11.1 V12 is gehouden tot de goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11.2 Indien de opdracht betrekking heeft op een door V12 aangeboden huur van recreatiewoning, aanvaardt V12 geen enkele aansprakelijkheid, behoudens uit opzet of grove schuld, voor enigerlei schade, direct of indirect.

11.3 V12 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de huurovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de huurder, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de huurder.

11.4 V12 aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringsmaatschappijen dekking plegen te verschaffen, of voor schade die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt.

11.5 In geval V12 aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de huursom.  Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zaken die vallen buiten de invloedssfeer van de verhuurder (bijv. geluids- en andere overlast door derden).

11.6 V12 is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q storingen in en om de recreatiewoning van water- en/of energiehuishouding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enz.

11.7 V12 kan met betrekking tot geluidshinder, bouw- en constructiewerkzaamheden, straatopbrekingen e.d. rondom de recreatiewoning voor zover die vooraf niet aangekondigd zijn, geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

11.8 V12 is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond de woning of op Parc Veluwerijck.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. In voorkomend geval is de Rechtbank te Amsterdam, ter keuze van de meest gerede partij bevoegd.

 

Recent Photos